Page 5 - 21 GRUP İSTANBUL
P. 5

Prof. Dr. Murad ATMACA
          1971 yılında K. Maraş’ta doğdu. Üniversite     Dünya Sağlık Örgütü ICD-11 “OKB ve İlişki-
      öğrenimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  li Bozuklular” Tanı Ölçütlerini Belirleme Kurulu’nun
      1994’te tamamladı. 1999 yılında psikiyatri uzmanı  dünyadan katılan toplam 10 üyesinden birisi olup,
      oldu. 2004 yılında doçent ve 2009 yılında Profesör  çıkacak olan ICD-11 için çalışmalarını tamamlamış-
      ünvanını aldı. Halen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi  tır.
      Psikiyatri Anabilim Dalında görev yapan Dr. Murad
      ATMACA, Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şube Yö-    Web of Science (bilimsel çalışmaların yer
      netim Kurulu Başkanlığı da yapmaktadır. Beck Ins- aldığı veri tabanı) verilerine dayanarak Türk tıbbına
      titute’den aldığı eğitim sonrası “American Academy  ait 2013 Mayıs başına kadar olan 50 yıllık tarama so-
      of Cognitive Therapy” tarafından Bilişsel Davranışçı  nucu dünya tıbbında da en kaliteli yayın ölçütü olan
      Terapist olarak diplomalandırılan ve mezuniyet   ≥72 atıf alan yayınlarda (h indeksine göre dünya li-
      sonrası Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi veren sınırlı  teratüründe de en üst düzey yayın kabul edilmesini
      psikiyatri akademisyeninden birisidir. Aynı zaman- sağlayan eşik değer) başyazar olarak ikinin üstün-
      da Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Te- de üst düzey makaleye sahip tıp bilim adamlarının
      rapi Eğiticilerindendir.              değerlendirildiği geniş tıp literatür analizinde Prof.
                                Dr. Murad ATMACA listeye girebilen ve aralarında
          Prof. Dr. Murad ATMACA, iki yıl Kopenhag’da  bir kısmının şu an yaşamını kaybettiği çok değerli
      devam ettiği eğitimi ve eğitimin tüm gereklerini  bilim adamlarının da yer aldığı 28 kişilik listeye gir-
      tamamlayarak dünyada son dönemin en önem-     meyi başarmıştır.
      li terapi ekollerinden biri olan Metakognitif Terapi   İngilizce (C1) Fransızca (B2) ve İtalyanca (B2)
      konusunda belgelendirmeye yetkili tek kurum olan  bilmektedir.
      Metacognitive Institute tarafından Metakognitif Te-
      rapist olarak diplomalandırılan Türkiye’deki birkaç
      kişiden biri olurken; yine Türkiye’de ilk ve dünyadaki
      toplam 5 psikiyatri profesöründen birisi oldu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10