Page 2 - 21 GRUP İSTANBUL
P. 2

Aktif Psikoloji Akademisi
                                  2017 Yılında kurulan Aktif Psikoloji Akade-
                               misi, ruh sağlığı profesyonellerine yönelik eğitim
                               hizmetleriyle değişimi ve gelişimi desteklemekte-
                               dir. Akademimiz eğitim faaliyetlerini en son bilimsel
                               çalışmalar ışığında ve etik ilkelere bağlı kalarak ger-
                               çekleştirmektedir. Bu anlayış ve vizyon ile yola çıkan
                               Aktif Psikoloji Akademisi tarafından sunulan sertifi-
                               kalar ve eğitim belgeleri ise Uluslararası Akreditas-
                               yon Forumu IAF tarafından akredite edilmektedir.

                                  Aktif Psikoloji Akademisi olarak, eğitimleri-
                               mizdeki standartları yükseltmek kapsamında; ULUS-
                               LARARASI AKREDİTASYON FORMU IAF (Internatio-
                               nal Accreditation Forum) akreditasyonuna sahip IAS
                               ACCREDITED (International Accreditation Service)
                               tarafından ’’Uzmanlık alanlarına yönelik sertifikalı
                               eğitim ve mesleki kurs programları, sempozyum,
                               konferans, seminer düzenleme hizmetleri’’ kapsamı
                               ile tescillendik. (ISO 9001:2015)


                                  Aynı zamanda ’’Cardcert Management Sys-
                               tems’’ standarda ilişkin genel şartlara ve eğitim
                               standartlarına uyumluluğundan dolayı CARDCERD
                               ULUSLARARASI AKREDİTASYON tarafından belge-
                               lendirildik. (10.09.2020)

                                  Kurulduğumuz günden bugüne dek insanı
                               ve davranışını anlamaya, çözümlemeye, bilgiyi pay-
                               laşmaya, karşılıklı öğrenmeye ve gelişime dair çizdi-
                               ğimiz yolda ilk gün duyduğumuz şevk ve heyecanla
                               yürümeye devam ediyoruz.
   1   2   3   4   5   6   7