Page 4 - 21 GRUP İSTANBUL
P. 4

11. Süpervizyon’a katılmak isteğe bağlıdır.  kendinde saklı tutar. Eğitimin iptal edildiği
      Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki tür süper-   tarihten sonra katılımcıların ücretleri iade
      vizyon seçeneği vardır.              edilir. İsteğe bağlı olarak sonraki eğitimlere
      • Ücretsiz Olarak, Aktif Psikoloji Akademi-    de aktarılabilir.
      si’nden BDT eğitimi alan katılımcılara özel
      Prof. Dr. Murad ATMACA süpervizörlüğünde      15. Kayıt için ödeme yapmadan önce mutlaka
      her ay düzenli yada iki ayda bir süpervizyon to-  bizden kontenjan bilgisi alınız. Her bir
      plantıları gerçekleştirilmektedir. Eğitim sonrası  eğitim için ayrılan toplam kontenjan sayısı eğitim
      danışan alan katılımcılar online olarak süper-   takvimine ve grubuna göre değişiklik göstermekte-
      vizyon desteği alabilirler. Danışan almamış    dir. Herhangi bir son kayıt tarihi bulunmamakla
      katılımcılarımız ise toplantılarımıza dinleyici  beraber, ayrılan kontenjan dolduğu an kayıtlar
      olarak katılabilirler. Aynı şekilde tüm katılım-  durdurulur ve bir sonraki grubun kayıtları alın-
      cılarımız Prof. Dr. Murad ATMACA’ dan       maya başlanır. Katılım listesi, kesin kayıt bedeli
      her zaman e-mail ile destek alabilmektedir.    ödeme sırasına göre oluşturulmaktadır.
      • Ücretli Olarak, Grup Süpervizyonu seçeneği
      vardır. Katılım için iki farklı hastanın/     16. Eğitime başvuruda, bizlere “kesin kayıt”
      danışanın ilk seansı hariç seans ses kaydı ve bir  sayfasında ilettiğiniz bilgiler esas alınır.Katılımcı,
      hastanın/danışanın vaka formülasyonu gerek-    “kesin kayıt” sayfasından kendi kaydını kendisi
      mektedir. (Eğitim sırasında çokça örnekleri    oluşturur. Eğitime başlayarak beyan ettiğiniz
      verilmektedir) Katılımcı istenilen bilgiler hazır  bilgilerin doğruluğunu, internet sitesinde belir-
      olduktan sonra eğitim takvimine göre açılacak   tilen katılım şartlarını taşıdığınızı ve koşulları
      ilk süpervizyon grubuna katılabilir. Hazırlamak  kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılır. Katılımcı,
      için süre sınırı yoktur. Süpervizyon ücreti    bu bilgilerin doğru çıkmaması durumunda belge
      katılım dönemine göre değişiklik göstermekte    alamamanın yanı sıra gerekli hukuki yaptırımlar
      olup, ayrıca belirlenecektir. Grup Süpervizyon-  açısından da sorumlu sayıldığını peşinen kabul
      ları online yapılmaktadır.             etmiş bulunmaktadır.


      12. Verilen belgeler salt bir eğitim belgesi olup, 17. Online eğitimler Zoom-Meeting üzerinden
      kişinin mesleğinin ilgili kanun ve yönetme-    interaktif şekilde gerçekleştirilmektedir.
      liklerce belirlenen sınırları dahilinde geçerlidir. Eğitim; saat 09:30’da başlar, 16:30-17:00
                                arasında grup dinamiğine göre sona erer.
      13. Eğitime 15 gün kala yapılan iptallerde ücret
      iadesi yapılmamaktadır. Herhangi bir sebepten   18. Eğitim günlerdinde zaruri sebepler dahilinde
      ötürü, eğitime katılamayan kursiyer bu hakkını   katılım gösteremeyen katılımcılarımız için ders
      başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime    kayıtları alınmakta, takip eden hafta içerisinde
      katılmak sureti ile saklı tutar.          tekrar izleme hakkı verilmektedir.


      14. Aktif Psikoloji Akademisi, hiçbir neden
      belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını
   1   2   3   4   5   6   7   8   9