Page 3 - 21 GRUP İSTANBUL
P. 3

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Hakkında
      1. Eğitimler, Aktif Psikoloji Akademisi organi-  Konversiyon Bozukluk, Hipokondriazis, TSSB,
      zasyonu ile düzenlenmektedir.           Şizofreni, diğer Psikotik Bozuklular ve Bipolar
                                Bozukluk)
      2. Online Bilişsel Davranışçı Terapi Eğiti-
      mi ile katılımcıların Bilişsel Davranışçı Tera-  6. Her modülde yer alan konular, Bilişsel
      pi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya     Davranışçı Terapi teknikleri çerçevesinde çeşit-
      başlayacak seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır.   li Role-Play uygulamaları, Bilişsel Terapi vaka
                                yorumlama örnekleri, konuyla ilgili geçmiş se-
      3. Eğitim, 6 modül 52 akademik saattir. Eğiti-   ans ses kayıtları ile desteklenerek, her bozuk-
      min ilk modülünde Bilişsel ve Davranışçı ter-   lukta yapılacaklar seans katılımcılara aktarıl-
      apilerde temel kuramlar, klinik değerlendirme   maktadır.
      içeriği ile görüşme yapılandırma ve yürütme,
      vaka formülasyonu, terapi planlama ve seans    7. Prof. Dr. Murad ATMACA’nın yıllar içinde
      yapısı, terapötik ilişki gibi temel konular işlen- hazırladığı yaklaşık 2300 eğitim slaytı katılım-
      mektedir.                     cılara ücretsiz verilmektedir. Eğitim materyali
                                kapsamlı bilgi içermekte ve her bir sorunun
      4. Eğitim içeriği, süresi ve standardı American  değerlendirmesinde kullanılabilecek ölçeklerle
      Academy of Cognitive Therapy (ACT)’nin     birlikte tedavi planlama ve yürütme için gerekli
      kuramsal eğitim programlarına paraleldir.     formları içermektedir.
      ACT’nin temel hedefi kognitif terapi’nin
      uygulama alanındaki standartlarını yükselt-    8. Eğitimin tamamı Prof. Dr. Murad Atmaca
      mek, bu alanda gerekli olan bilgi ve beceriye   tarafından verilmektedir.
      sahip, nitelikli kognitif terapistler yetiştirmek
      ve bu terapistleri sertifiye etmektir. ACT, nite- 9. Aktif Psikoloji Akademisi, BDT Eğitimi pro-
      likli ve etkili kognitif terapistler yetiştirebilmek  gramlarında Prof. Dr. Murad ATMACA’nın
      amacıyla geliştirilen kıdemli bir sertifikasyon  zengin bilgi ve deneyimini katılımcılarla pay-
      programına sahiptir.Kognitif Terapi Akademisi   laşmakta; bağımsız, eleştirel düşünceyi,bilimsel
      bu sertifikayı vermeden önce ruh sağlığı alanın-  merakı ve entelektüel yaratıcılığı tetikleyen bir
      da başvuran bütün adayların bilgi ve beceril-   öğrenme ortamı yaratmaya önem vermektedir.
      erini değerlendiren ve buna dayanarak bilişsel
      davranışçı terapistleri sertifiye eden tek organ- 10. Eğitimi tamamlayan katılımcılara 196
      izasyondur.                    ülkede geçerli uluslararası akreditasyona sahip,
                                İngilizce ve Türkçe olacak şekilde Aktif Psikoloji
      5. BDT yaklaşımıyla ele alınacak rahatsızlıklar:  Akademisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Enstitüsü
      (Depresyon, Yaygın Anksiyete, Obsesif Kompül-   onaylı, QR belge doğrulamaya sahip “Katılım
      sif Bozukluk, Özgül Fobiler, Uçak Fobisi, So-   Belgesi” verilmektedir.Katılımcı, katılım belgesi
      syal Anksiyete, Panik Bozukluk ve Agorafobi,    ile meslek yetki sınırları içerisinde BDT uygu-
      SomatoformBozukluk, Somazasyon Bozukluk,      lamaları yapabilir
   1   2   3   4   5   6   7   8