Page 6 - 24. Grup Istanbul BDT Eğitimi
P. 6

Prof. Dr. Murad ATMACA

     1971 yılında K. Maraş’ta doğdu. Üniversite          yine Türkiye’de ilk ve dünyadaki toplam 3
     öğrenimini Çukurova Üniversitesi Tıp                psikiyatri profesöründen birisi oldu.
     Fakültesi’nde 1994’te tamamladı. 1999 yılında
     psikiyatri uzmanı oldu. 2004 yılında doçent ve       Dünya Sağlık Örgütü ICD-11 “OKB ve İlişkili
     2009 yılında Profesör ünvanını aldı. Halen Fırat         Bozuklular” Tanı Ölçütlerini Belirleme
     Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim         Kurulu’nun dünyadan katılan toplam 10
     Dalında görev yapan Dr. Murad ATMACA,          üyesinden birisi olup, çıkacak olan ICD-11 için
     Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şube Yönetim              çalışmalarını tamamlamıştır.
     Kurulu Başkanlığı da yapmaktadır.
     Beck Institute’den aldığı eğitim sonrası        Web of Science (bilimsel çalışmaların yer aldığı
     “American Academy of Cognitive Therapy”       veri tabanı) verilerine dayanarak Türk tıbbına ait
     tarafından Bilişsel Davranışçı Terapist olarak         2013 Mayıs başına kadar olan 50 yıllık
     diplomalandırılan ve mezuniyet sonrası Bilişsel     tarama sonucu dünya tıbbında da en kaliteli
     Davranışçı Terapi eğitimi veren sınırlı           yayın ölçütü olan ≥72 atıf alan yayınlarda
     psikiyatri akademisyeninden birisidir. Aynı        (h indeksine göre dünya literatüründe de en
     zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel       üst düzey yayın kabul edilmesini sağlayan eşik
     Davranışçı Terapi Eğiticilerindendir.         değer) başyazar olarak ikinin üstünde üst düzey
                                      makaleye sahip tıp bilim adamlarının

     Prof. Dr. Murad ATMACA, iki yıl Kopenhag’da       değerlendirildiği geniş tıp literatür analizinde
     devam ettiği eğitimi ve eğitimin tüm gereklerini     Prof. Dr. Murad ATMACA listeye girebilen ve
     tamamlayarak dünyada son dönemin en önemli           aralarında bir kısmının şu an yaşamını
     terapi ekollerinden biri olan Metakognitif Terapi   kaybettiği çok değerli bilim adamlarının da yer
     konusunda belgelendirmeye yetkili tek kurum         aldığı 28 kişilik listeye girmeyi başarmıştır.
     olan Metacognitive Institute tarafından ileri       “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde
     düzey Metakognitif Terapist olarak                 defalarca yer almıştır. İngilizce (C1)
     diplomalandırılan Türkiye’deki birkaç kişiden       Fransızca (B2) ve İtalyanca (B2) bilmektedir.
     biri olurken;
     www.bdtegitim.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11